Bleskem Českem

Profrčíme naší zemí. Obhlédneme mohutné hradby stoletých hradů, nakoukneme do muzea, vyškrábem se na pár vrcholků, nahlédneme, jaké skvosty UNESCO se v naší zemi nacházejí. Prošmejdíme všechny kraje a zkoukneme nespočet kulturních, přírodních i jiných zajímavostí.

Národní parky a CHKO

Národní parky (NP) a Chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou plošně rozsáhlá území s významným podílem původní nebo málo člověkem pozměněné přírody. Spadají pod zvláštní ochranu přírody. Zvláštní územní ochranou se rozumí přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením. Ochrana přírody se v ČR provádí zákonem O ochraně přírody a krajiny.

Národní park (NP)

Národní parky jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku. Jejich větší část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy. Rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký význam. Veškeré využití národních parků je podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů.
Území NP je vnitřně rozděleno do tří zón podle úrovně ochrany. V první zóně platí nejpřísnější pravidla ochrany a prakticky by v něm měly být vyloučeny veškeré vnější zásahy.
Na území ČR jsou v současnosti vyhlášeny čtyři národní parky.

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Chráněné krajinné oblasti jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou. Významný podíl tvoří přirozené lesní a travní ekosystémy, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Hlavním posláním je ochrana a postupná obnova všech krajinných a přírodních hodnot území. Rekreační využití CHKO je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty.
Území CHKO je vnitřně rozděleno do čtyř zón podle úrovně ochrany. Zóna 1 zahrnuje nejpřísněji chráněná území maloplošných rezervací. V zóně 2 jsou zahrnuty přírodě blízké ekosystémy, které jsou citlivě obhospodařovány (hospodářské lesy, mokřady…). V zóně 3 a 4 jsou zahrnuty převážně plochy orné půdy a zastavěná území obcí.

Řeky

V kouzelné horské krajině, v samém srdci Beskyd na pomyslné střeše moravských Karpat pramení řeka Bečva. Její dva prameny se nacházejí jen kousek od sebe, potůčky z nich vytékající se však vydávají opačným směrem, to aby se znovu mohly setkat ve městě Valašské Meziříčí.
Název řeky dle lidového vyprávění vznikl ze slovesa bečet, tedy plakat či brečet. Řvoucí a hlučná bývá Bečva především po vydatných deštích, kdy se vzhledem k nepropustnému jílovcovému podloží velmi rychle rozvodňuje a nabírá na síle.

Hrady a zámky

Ne ve všech zemích se rozlišuje pojem hrad a zámek. V mnoha jazycích má velké panské sídlo jednotné označení odvozené od zdrobněliny latinského názvu opevněného vojenského tábora, od slova castellum. Ovšem i český výraz hrad má stejný význam, je názvem pro opevněné, ohrazené místo, podobně jako slovo zámek, znamenající uzavíratelný, nepřístupný prostor. Oba termíny byly také zprvu totožné, navzájem zaměnitelné. Dnes je slovo hrad určeno opevněnému panskému sídlu středověku, zámek pak výstavnému obydlí novověké šlechty.

Hrad je typickou stavbou středověku. Jeho podoba se vyvinula z raně středověkých hradišť. Opevněná panská sídla se stavěla v rozmezí jedenáctého až šestnáctého století v románském a gotickém slohu.
Zámek je rozsáhlá, umělecky bohatě zdobená, velkolepá budova, která sloužila šlechtickým rodům jako reprezentativní a pohodlné sídlo. Zámecké stavby jsou převážně pravidelného půdorysu. Renesance přinesla čtyřkřídlé budovy s vnitřním nádvořím, baroko stavby s podkovovitě otevřeným dvorem a rokoko malé intimní zámečky ve venkovském prostředí. Zámky bývají často vkomponovány do přírodního prostředí nebo doplněny parkem či zahradou. Vrcholným obdobím zámecké architektury je 17. a 18. století. V 19. století byly stavěny či přestavovány zámky v klasicistním či historizujícím slohu.

Obhlédnout opevněné hrady i výstavní zámky můžeš na fotografiích. Třeba tě inspirují k návštěvě některého z nich.

Bezděz
Bítov
Bouzov
Buchlov
Červená Lhota
Český Krumlov
Český Šternberk
Děčín
Dobříš
Hluboká nad Vltavou
Hradec nad Moravicí
Hrubá Skála
Jindřichův Hradec
Kačina
Karlštejn
Kokořín
Konopiště
Kost
Křivoklát
Kunětická Hora
Landštejn
Ledeč nad Sázavou
Lednice
Lipnice
Litomyšl
Loket
Mnichovo Hradiště
Nové Hrady
Nové Město nad Metují
Orlík
Pernštejn
Plumlov
Pražský hrad
Raduň
Rožmberk nad Vltavou
Sovinec
Špilberk
Šternberk
Švihov
Svojanov
Sychrov
Valtice
Vimperk
Vranov nad Dyjí
Zbiroh
Zvíkov

Světové dědictví UNESCO

Jako světové dědictví se označují nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací UNESCO a přijaty na tzv. „Seznam světového dědictví“.
Seznam světového dědictví UNESCO oceňuje svým zápisem nejen hmotné kulturní a přírodní památky, ale také tzv. nehmotné dědictví.

Hmotné kulturní a přírodní dědictví

Hmotné dědictví tvoří kulturní památky (sídelní lokality, soubory staveb i jednotlivé stavby, které se vyznačují výjimečnou světovou hodnotou z hlediska dějin, umění či vědy, významná díla sochařství, malířství a dalších kulturních řemesel), přírodní památky (geologické útvary a oblasti s přirozeným výskytem ohroženého druhu zvířat nebo rostlin a přírodní lokality výjimečné světové hodnoty) a památky smíšeného charakteru (památky kulturního dědictví situované na území památky přírodního dědictví a charakteristické vzájemným prolínáním přírodních a lidských výtvorů).
Česká republika má na Seznamu světového dědictví UNESCO zapsáno 12 hmotných kulturních památek.

Český Krumlov - Historické centrum

Hradní a zámecký komplex s unikátním barokním divadlem, meandr řeky Vltavy, erbovní znak s pětilistou růží, středověké uličky a kamenné měšťanské domy. To je Český Krumlov - kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1992.

Telč - Historické centrum

Město bylo na starších základech vystavěno po velkém požáru na konci 14. století. Řada renesančních a barokních měšťanských domů je dodnes sevřena obranným systémem rybníků. Gotický hrad byl přestavěn v renesančním stylu na konci 16. století.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1992.

Praha - Historické centrum

Jednotlivé části hlavního města Čech, Malá Strana, Hradčany, Staré a Nové Město, byly budovány od 10. století. Kromě Pražského Hradu s katedrálou sv. Víta nebo Karlova mostu zde bylo postaveno množství kostelů a paláců, které dohromady tvoří velkolepý celek architektonického, uměleckého i duchovního bohatství.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1992.

Žďár nad Sázavou - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Poutní kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému byl postaven na začátku 20. let 18. století. Je vrcholným dílem architekta Jana Blažeje Santiniho a nejoriginálnějším příkladem takzvané barokní gotiky. Je postaven ve tvaru pěticípé hvězdy a obklopen hřbitovem a ambitem.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1994.

Kutná Hora - Historické centrum, Chrám sv. Barbory, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

Již od konce 13. století je historie města Kutné Hory nerozlučně spjata s dolováním stříbrných rud. Historické jádro představuje architektonický skvost evropského významu. Pozdně gotický chrám sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci přestavěná v duchu barokní gotiky, tvoří pomyslné vstupní brány do královského horního města.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1995.

Lednicko-valtický areál

Knížata z Lichtenštejnu proměnila svá panství mezi 17. a 20. stoletím v jeden velký park, kde se barokní a novogotická architektura zámků setkává s drobnými stavbami v romantickém duchu a s krajinou upravenou podle principů anglického krajinářství.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1996.

Holašovice - Vesnická rezervace

Holašovice jsou výjimečně dobře zachovaným příkladem tradiční středoevropské vesnice. Na středověkém půdorysu se tu dochovalo množství kvalitních venkovských staveb z 18. a 19. století ve stylu známém jako “jihočeské selské baroko”.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1998.

Kroměříž - Zahrady a zámek

Zámek stavěný na starších základech v 17. století představuje výjimečně zachovaný příklad středoevropského barokního sídla vysoké šlechty a s ním souvisejících zahrad: Podzámecká zahrada v přírodně krajinářské úpravě anglického typu a raně barokní libosad Květná zahrada.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1998.

Litomyšl - Zámek a zámecký areál

Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem arkádového zámku vycházejícího z italských podnětů. Přes úpravy interiérů především na konci 18. století si zachoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Dochována je řada hospodářských budov a zahrada.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1999.

Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice

Pamětní sloup, vztyčený v prvních letech 18. století, je výjimečným příkladem druhu památky velmi typického pro střední Evropu. Dosahuje výšky 35 m a je v charakteristickém stylu, známém jako “olomoucké baroko”, vyzdoben množstvím soch vynikajícího moravského umělce Ondřeje Zahnera.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 2000.

Brno - Vila Tugendhat

Vila Tugendhat, postavená v letech 1929 - 1930 v Brně, představuje jedno z nejvýznamnějších funkcionalistických děl evropské periody architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Použití ocelového skeletu bez nosných zdí umožnilo architektovi vytvořit nový, neformální koncept otevřeného variabilního prostoru, spojeného s přírodním prostředím.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 2002.

Třebíč - Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa

Soubor židovské čtvrti a baziliky je unikátním příkladem blízkého soužití křesťanské a židovské kultury od středověku až do 20. století. Bazilika sv. Prokopa, původně část benediktinského kláštera z 13. století, byla při výstavbě ovlivněna vzory a vlivy přicházejícími ze západní Evropy.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 2003.

Nehmotné kulturní dědictví

Kulturní dědictví se nejdříve vztahovalo k hmotným věcem, jako byly například nejznámější památky dané kultury, a teprve potom odkazovalo i na nehmotné dědictví. Nehmotné kulturní dědictví zahrnuje nejrůznější projevy lidské činnosti, tradice a zvyky z celého světa. Projevuje se v ústních tradicích a vyjádřeních, v hudbě, divadle, v nejrůznějších společenských obřadech a slavnostech, v rámci tradičních řemesel a také ve vědomostech týkajících se přírody a vesmíru.
Česká republika má na tzv. Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva zapsáno 6 dědictví nehmotné povahy.

Slovácký Verbuňk

Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je tancem improvizovaným, který není vázán přesnými choreografickými pravidly. Jeho neodmyslitelnou součástí je předzpěv taneční písně. Vyskytuje se v jihovýchodní části Moravy - v etnografické oblasti Slovácko. Vzhledem k jeho lokálním specifikům lze rozlišovat sedm regionálních typů. Verbuňk je součástí přirozených tanečních příležitostí (hody, zábavy), existuje však také v pódiové formě.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 2005.

Masopust

Na Hlinecku jsou doloženy popisy masopustních obchůzek a masek z konce 19. století, v některých vesnicích se konají spontánně po několik generací v téměř nezměněné podobě (Hamry, Studnice, Vortová) do dnešních dnů.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 2010.

Sokolnictví

Sokolnictví je jedním z nejstarších vztahů mezi člověkem a dravcem, které trvá více než 4000 let. Je to tradiční aktivita lovu pomocí cvičených dravých ptáků v přirozeném prostředí.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 2010.

Jízda králů

Jízda králů je lidový obyčej doposud neznámého původu, spojený povětšinou s tradičním křesťanským svátkem. U nás se udržuje už jen na Slovácku a na Hané, ačkoliv dříve byla po celé České republice velmi hojná.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 2011.

Loutkářství

České loutkářství je uznáváno jako významný kulturní a společenský fenomén, jehož masové rozšíření po českých zemích se datuje do poloviny 19. století. Marionetáři, kteří hráli česky, se tehdy stali součástí procesu národního obrození.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 2016.

Modrotisk

Modrotisk je technika známá z 18. století, která dodnes zdobí kroje na Moravě. Některé matrice na tisk v převážně rodinných dílnách jsou až 300 let staré a užívá je někde až sedmá generace tiskařů.
Na Seznam UNESCO zapsáno v roce 2018.

Pohoří

Pohoří nebo také hory, jsou podle nejjednodušší definice skupiny hor obklopených nížinou. Do pohoří přitom patří celá část krajiny převyšujíc nížinu, tedy nejen vrcholky, ale i horská sedla, údolí a plošiny menšího rozsahu. Pohoří mohou být vzájemně oddělena horskými průsmyky, toky řek či jinými výraznými útvary.
Sněžka je se svými 1603 m n. m. nejvyšší horou Krkonoš i celé naší země. Lysá hora (1323 m n. m.) je nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd.

Zajímavosti

V každém kraji se nachází přehršel zajímavostí. Hrady, zámky, stoleté stromy, kamenné varhany, naleziště trilobitů, lomy, průrvy…

Díky oddílovému bodování Bleskem Českem prozkoumáme pozoruhodnosti naší vlasti. Prošmejdíme všechny kraje a obhlédneme nespočet kulturních, přírodních i jiných zajímavostí. U jednotlivých krajů nalezneš info, kolik si můžeš vybrat míst z tohoto kraje do oddílového bodování po získání cenných šípárů.

ZLÍNSKÝ KRAJ
V kopcovitém kraji nalezneme poutní místo Hostýn s překrásnou křížovou cestou od Dušana Jurkoviče, nádherný dřevěný kostel na vrcholu Radhoště, horolezecké stěny Čertových skal, zámek a stylový krajinářský park v Kroměříži a navštívit můžeme i Vlčnov s proslulou jízdou králů.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 2 místa, jež tě zaujaly.

Lidečko - Čertovy skály
Hostýn - poutní místo
Kroměříž - UNESCO
Radhošť - sídlo Radegasta
Vlčnov - jízda králů

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
V kraji, v němž vládne nejteplejší podnebí naší země, se nalézá nejrozsáhlejší komponovaná krajina v Evropě Lednicko-valtický areál, vápencové jeskyně Moravského krasu, naleziště u Dolních Věstonic, Slavkov, kde v dávných dobách bojovali tři císaři a v Brně vila Tugendhat.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 2 místa, jež tě zaujaly.

Brno - UNESCO
Lednicko-Valtický areál
Moravský kras - kraj jeskyní
Slavkov - bitva tří císařů
Dolní Věstonice

KRAJ VYSOČINA
Nalezneme zde překrásné náměstí v Telči, město Třebíč, jež má na seznamu UNESCO zapsáno hned několik památek, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře od proslulého stavitele Santiniho, středověký hrad Pernštejn, lomy u Lipnice a vzrostlý tis, jež dle pověsti zde roste již 2000 let.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 3 místa, jež tě zaujaly.

Lipnice - památník odposlechu
Pernštejn - hrad z mramoru
Telč - UNESCO
Třebíč - město památek UNESCO
Vilémovice - nejstarší strom
Zelená hora - UNESCO

JIHOČESKÝ KRAJ
V malebné krajině poseté rybníky se nachází Český Krumlov se zachovalým středověkým centrem města, královský hrad Zvíkov, víska Holašovice, jež je vystavěna ve stylu selského baroka, Žofínský prales a prales Hojná voda a v lesích Vysočiny podivný skalní útvar zvaný Ďáblova prdel.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 3 místa, jež tě zaujaly.

Český Krumlov - UNESCO
Ďáblova prdel - skalní útvar
Holašovice - UNESCO
Pralesy Novohradských hor
Zvíkov - Zvíkovský rarášek

PLZEŇSKÝ KRAJ
V plzeňské ZOO můžeme potkat hejno promenádujících se tučňáků Humboldtových, významné naleziště z mladší doby kamenné se nachází u vísky Milavče, Plasy jsou prvním panovnickým cisterciáckým klášterem v Čechách, zřícenina hradu Rabí se může pochlubit gotickým stavitelstvím a Zbiroh, zámek tří císařů, ukrývá nejhlubší ručně hloubenou studnu.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 3 místa, jež tě zaujaly.

Milavče - nejstarší vozítko
Plasy - klášter na vodě
Rabí - zřícenina hradu
Zbiroh - nejhlubší studna
ZOO Plzeň - 1225 druhů zvířat

KARLOVARSKÝ KRAJ
Nejvíce pozornosti si kraj vysloužil díky lázeňství, nejvíce minerálních pramenů se nachází v Lázeňském trojúhelníku, v Slavkovském lese se ukrývá rezervace Smraďoch, na skalním ostrohu nad řekou Ohří se vypíná hrad Loket, hrad Bečov střeží relikviář svatého Maura a zaposlouchat se do šumu motýlích křídel můžeme v Žířovicích.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 2 místa, jež tě zaujaly.

Bečov - strážce pokladu
Lázeňský trojúhelník
Hrad Loket - obří meteorit
Rezervace Smraďoch
Žírovice - motýlí dům

ÚSTECKÝ KRAJ
České Švýcarsko je poseto unikátními pískovcovými útvary, z nichž nejznámější je Pravčická brána, nedostavěný gotický chrám opředený mnohými tajemstvími to je Panenský týnec, hora Říp s románskou rotundou svatého Jiří vévodí svému okolí, specifickou atmosféru skýtá pohled ze zámku Jezeří, ležícího na okraji lomu a přesunutý děkanský kostel se nalézá v Mostě.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 2 místa, jež tě zaujaly.

České Švýcarsko - nejmladší NP
Jezeří - zámek na okraji
Most - kostel na kolečkách
Panenský Týnec - magické místo
Říp - památná hora

STŘEDOČESKÝ KRAJ
V největším kraji naší země se nachází několik Amerik, přesněji řečeno jámových vápencových lomů Ameriky, přírodní park Džbán ukrývá kamenné Kounovské řady, skalní světničky obývané ještě na konci 19. století se nachází jen kousek od hradu Valečov, zkameněliny trilobitů nalezneme u obce Skryje a Kutná Hora, to je město nesmazatelně spjaté s těžbou stříbrných rud a tavením stříbra.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 3 místa, jež tě zaujaly.

Záhadné kounovské řady
Kutná Hora - UNESCO
Lomy Amerika - těba vápence
Skryje - trilobiti
Valečovské světničky

LIBERECKÝ KRAJ
Kraj, jenž oplývá jedinečným přírodním bohatstvím, Český ráj vyniká vysokou koncentrací přírodních i historických památek, Panská skála si zahrála v pohádce Pyšná princezna, hrad Bezděz od návštěvníků získal přezdívku Král hradů, protrženou přehradu nalezneme u obce Desná a Pekelný jícen, Čertova díra či Hromová rána, to vše jsou názvy pro Průrvu Ploučnice.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 2 místa, jež tě zaujaly.

Hrad Bezděz
Český ráj - nejstarší CHKO
Desná - protržená přehrada
Panská skála - kamenné varhany
Průrva Ploučnice

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Adršpašsko-teplické skály jsou největším a nejdivočejším skalním městem Střední Evropy, Sněžka, nejvyšší hora naší země nabízí nádherné daleké výhledy, historické pevností město Josefov ukrývá nejrozsáhlejší podzemí, kopie Turínského plátna byla nalezena v klášteře Broumov a hospitál Kuks to je perla českého baroka.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 2 místa, jež tě zaujaly.

Adršpašsko-teplické skály
Broumov - Turínské plátno
Josefov - nejrozsáhlejší podzemí
Hospital Kuks a Braunův betlém
Sněžka - nejvyšší hora

PARDUBICKÝ KRAJ
Hora Klepáč svůj název údajně získala podle zvuku z kamenných sutí, zámek v Litomyšli je ukázkou úpravy do stylu italského renesančního paláce, v Neratově v Orlických horách se nachází unikátní kostel se skleněnou střechou, soustava uzoučkých roklí vytváří skryté skalní městečko Toulovcovy maštale a obvodem nejmohutnější památný strom Vejvodova lípa roste v Pastvinách.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 2 místa, jež tě zaujaly.

Hora Klepáč - střecha Evropy
Litomyšl - UNESCO
Neratov - skleněná střecha kostela
Pastviny - nejširší strom
Toulovcovy maštale

OLOMOUCKÝ KRAJ
Nejhlubší zatopená sladkovodní jeskyně světa se nachází u Hranic na Moravě, nejvyšší horou Moravy je Praděd, kde průměrná roční teplota nepřevyšuje 1°C, hrad Bouzov to je romantický skvost střední Moravy, historické město Olomouc skýtá mnoho zajímavých památek a největší letecká bitva se odehrála mezi městy Olomouc, Přerov a Prostějov.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 2 místa, jež tě zaujaly.

Hrad Bouzov
Hluboká hranická propast
Olomouc - UNESCO
Praděd - nejvyšší bod ČR
Věrovany - největší letecká bitva

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Zbytky původních pralesovitých lesů byly motivem pro vyhlášení CHKO Beskydy, po hradním nádvoří Hukvald se v dobách dávných procházel a čerpal zde inspiraci Leoš Janáček, trojmezí Hrčava se nachází jen několik málo kilometrů od nejvýchodnějšího místa naší země, model sluneční soustavy je rozeset po Opavě a barokní kostel v Karviné udivuje svým náklonem.
Z tohoto kraje si můžeš vybrat 3 místa, jež tě zaujaly.

Beskydy - největší CHKO
Hrčava - trojmezí
Hukvaldy - hrad v oboře
Karviná - nejšikmější budova ČR
Opava - planetární stezka